သင်ဒီနေရာမှာပါ

ကုမၼဏီအေၾကာင္းအရာ

UCS Company Group သည္ ရုရွား ၊ ဥေရာပအလယ္ ႏွင့္ အေ႔ရွ ပိုင္းအာရွ ႏွင့္ အာဖရိကတုိက္ ၌ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူေဖ်ာ္ေၿဖေရးလုပ္ငန္မ်ား တြင္ အသံုးၿပဳေသာ ကြန္ၿပဴတာ စာရင္းအင္းတြက္ခ်က္ၿခင္းႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမူစနစ္မ်ား ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ နည္းပညာရပ္ မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာအေကာင္းဆံုး ကုမၼဏီ မ်ားထဲမွတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္၊၊                                 ယခုလက္ရွိတြင္ UCS ကုမၼဏီ အုပ္စုတြင္ Russia, Myanmar, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Poland, Spain, Germany, Ireland, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Romania, Serbia, Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Tunisia, Egypt, Cambodia and Vietnam တို ့တြင္ေအာင္ၿမင့္စြာၿဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ Russia, Belarus ႏွင့္ United Kingdom တုိ ့တြင္ လည္း ေအာင္ၿမင္စြာ ၿဖန္ ့ခ်ည္လ်ွက္ရွိပါသည္၊၊                               

UCS Group မွ R-Keeper စနစ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္တြင္အသံုးၿပဳလ်ွက္ရွိပါသည္၊၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း UCS ကုမၼဏီ ​၏ R-Keeper ေဆာ့၀ဲသည္ နာမည္တစ္ခုရရွိၿပီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊ မိမိ တုိ ့ UCS ကုမၼဏီ ၏ R-Keeper ေဆာ့၀ဲသည့္ အာရွေစ်းကြက္တြင္း ၌လည္း ဦးေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္၊၊                          

UCS ကုမၼဏီ သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္စကုိ ၌စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည၊္၊ မိမိတို႕၏ UCS ကုမၼဏီ၏ ပထမဦးဆံုးထုတ္ ကုန္အၿဖစ္ စားေသာက္ဆိုင္စနစ္သံုး R-Keeper Software ကိုစတင္ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ၄င္း စနစ္၏ Version 7 အားၿဖန္႕ ခ်ည္ခ့ဲၿပီးၿဖစ္ပါသည္၊၊ လက္ရွိ အခ်ိန္ ၌ Hotel မ်ားႏွင့္ ကေလးကစားကြင္းမ်ားတြင္လည္းေအာင္ၿမင္စြာအသံုးၿပဳလ်ွက္ရွိပါသည္၊၊ UCS ကုမၼဏီသည္ IT နယ္ပယ္မ်ား၊အစားအေသာက္ႏွင့္        ေဖ်ာ္ေၿဖေရးလုပ္ငန္ မ်ားႏွင့္ အၿခား၀န္ ေဆာင္မူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမူမ်ားၿပဳလုပ္ လွ်က္ ရွိပါသည္။                       

UCS ကုမၼဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ စနစ္မ်ားကို Coffee Heaven,KFC,Subway,T.G.I Friday’s,Costa Coffee ႏွင့္ အၿခားေသာမိတ္ဖတ္ ကုမၼဏီ ၌ေအာင္ၿမင္စြာအၿမဲတန္းအသံုးၿပဳလ်ွက္ ရွိပါသည္၊၊

UCS ကုမၼဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာနည္းစနစ္မ်ားသည ္စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားၿခင္း၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်မူရွိ ၿခင္းတိက်ေသခ်ာၿခင္းတို ့ေၾကာင့္၀ယ္ယူအသံုးၿပဳသူမ်ားမွာ တစ္ေန ့တစ္ၿခားပိုမိုတိုးပြားလာေနၿပီး ေအာင္ၿမင္မူ ႏွင့္အေကာင္းမြန္ ဆံုးစနစ္တစ္ခု အၿဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္၊၊    မိမိတို၏အလိုအေလ်ွာက္လုပ္ေဆာင္မူစနစ္မ်ားသည္ အသံုးၿပဳသူမ်ားကို လြယ္ကုူေခ်ာေမြ ့အစဥ္ေၿပစြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ေအာင္ စီမံထားပါသည္။

မိမိတို၏နည္းပညာစနစ္မ်ားသည္ ၾကီးမားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာမကပဲ စားေသာက္ဆိုင္ငယ္     မ်ားႏွင့္ကစားကြင္းမ်ားတြင္လည္း အရည္အေသြးၿမင့္ Hardware , Software မ်ားအားကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏​က်ြမ္းက်င္ေသာနည္းပညာ ေထာက္ပံမႉ မ်ားမွယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ အရည္အေသြးၿမင့္အာမခံႏိုင္ေသာၿပီးၿပည္စံုသည္ အသံုးၿပဳသူမ်ားစိတ္ေၾကနပ္မူရေစေသာလုပ္ငန္          တစ္ခုအၿဖစ္ၿပဳလုပ္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။