စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအတြက္ေဆာ့၀ဲေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ဟုိတယ္မ်ားအတြက္ေဆာ့၀ဲေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ေဖ်ာ္ေျဖမွဳအတြက္ေဆာ့၀ဲေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ကုမၼဏီအေၾကာင္းအရာ

UCS Company Group သည္ ရုရွား ၊ ဥေရာပအလယ္ ႏွင့္ အေ႔ရွ ပိုင္းအာရွ ႏွင့္ အာဖရိကတုိက္ ၌ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူေဖ်ာ္ေၿဖေရးလုပ္ငန္မ်ား တြင္ အသံုးၿပဳေသာ ကြန္ၿပဴတာ စာရင္းအင္းတြက္ခ်က္ၿခင္းႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမူစနစ္မ်ား ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ နည္းပညာရပ္ မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာအေကာင္းဆံုး ကုမၼဏီ မ်ားထဲမွတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္၊၊                                 ယခုလက္ရွိတြင္ UCS ကုမၼဏီ အုပ္စုတြင္ Russia, Myanmar, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Poland, Spain, Germany, Ireland, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Romania, Serbia, Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Tunisia, Egypt, Cambodia and Vietnam တို ့တြင္ေအာင္ၿမင့္စြာၿဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ Russia, Belarus ႏွင့္ United Kingdom တုိ ့တြင္ လည္း ေအာင္ၿမင္စြာ ၿဖန္ ့ခ်ည္လ်ွက္ရွိပါသည္၊၊                               

UCS Group မွ R-Keeper စနစ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္တြင္အသံုးၿပဳလ်ွက္ရွိပါသည္၊၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း UCS ကုမၼဏီ ​၏ R-Keeper ေဆာ့၀ဲသည္ နာမည္တစ္ခုရရွိၿပီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊ မိမိ တုိ ့ UCS ကုမၼဏီ ၏ R-Keeper ေဆာ့၀ဲသည့္ အာရွေစ်းကြက္တြင္း ၌လည္း ဦးေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္၊၊